Vážení obchodní partneri,

tieto zásady majú za cieľ informovať Vás, akým spôsobom Lidea Germany GmbH - organizačná zložka (ďalej len „Lidea“) zhromažďuje, spracováva, používa a odovzdáva Vaše osobné údaje (spoločne ďalej „spracovanie osobných údajov“).

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie, týkajúce sa určenej osoby, ktorú je možné na základe tejto informácie, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.

Najbežnejšími príkladmi osobných údajov, ktoré EURALIS v rámci každodennej podnikateľskej činnosti spracováva, sú identifikačné údaje (najmä meno a priezvisko, pracovná pozícia) a kontaktné údaje (najmä firemná e-mailová adresa a firemné tel. číslo) obchodných partnerov (fyzických osôb), prípadne zástupcov, zamestnancov, spolupracovníkov, alebo členov štatutárnych orgánov obchodných partnerov (právnických osôb) (ďalej spoločne „obchodní partneri“).

Článok 1: Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je Lidea Germany GmbH - o.z., so sídlom Družstevná 575, 900 45 Malinovo, IČO: 47 554 916, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Po, vložka č. 3662/B, ktorá určuje, akým spôsobom a za akým účelom sa osobné údaje spracovávajú.

Osoba zodpovedná za ochranu spracúvania osobných údajov je Gabriela Bali Jenčíková, ktorú môže obchodný partner v prípade akýchkoľvek dotazov prípadne sťažností v súvilosti so spracovaním osobných údajov kontaktovať na tel. čísle +421 915 747 707 alebo e-mailom gabriela.balijencikova@lidea-seeds.com

Článok 2: V akom rozsahu a za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

Nižšie je uvedené v akom rozsahu, na aký účel a na akom právnom základe Lidea spracúva osobné údaje o obchodných partneroch:

Kategórie a príklady osobných údajov

Základné identifikačné a kontaktné údaje obchodného partnera:

 • meno a priezvisko
 • pozícia, spoločnosť
 • e-mail, telefónne číslo
 • adresa

Údaje nevyhnutné pre zasielanie obchodných oznámení:

 • meno a priezvisko
 • pozícia, spoločnosť
 • e-mail, telefónne číslo
 • informácie o nakúpených výrobkoch a službách
 • nároky na zľavy a výhody
 • história a vývoj zmluvného vzťahu
 • veľkosť a popis podniku

Účel spracovania

 • dojednanie, uzavretie a plnenie zmluvy
 • zasielanie noviniek, ponúk produktov a služieb a iných obchodných oznámení
 • zlepšovanie kvality produktov a služieb

Právny základ spracovania

 • uzavretie a plnenie zmluvy
 • oprávnený záujem Lidea na zabezpečenie komunikácie s obchodnými partnermi
 • 78 ods. zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
 • predzmluvné vzťahy
 • oprávnený záujem Lidea

Článok 3: Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?

EURALIS získava osobné údaje, ktoré následne spracováva, priamo od obchodných partnerov, prípadne z verejne dostupných zdrojov (napr. OR).

Článok 4: Zdieľame Vaše údaje s ďalšími osobami?

a) Spoločnosti skupiny EURALIS

S ohľadom na to, že Lidea je organizačnou zložkou, tj. nemá právnu subjektivitu, zdieľa všetky vyššie uvedené osobné údaje svojich obchodných partnerov so svojim zriaďovateľom, spoločnosťou Lidea Germany GmbH, so sídlom Oststrasse 122, Norderstedt 228 44, Nemecká spolková republika, Identifikačné číslo: 47 554 916, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I.

Lidea taktiež môže zdielať osobné údaje obchodných partnerov v rámci skupiny Lidea (bližšie informácie o členoch skupiny Lidea sú k dispozícií na www.euralis.sk. V prípadoch, keď Lidea potrebuje zdielať osobné údaje obchodných partnerov, robí to len na základe znalosti týchto údajov a zdieľa ich iba s vybranými zamestnancami pre vykonávanie úloh v rámci ich pracovných povinností.

Skupina Lidea podniká príslušné kroky, aby zaistila, že takýto personál bude viazaný povinnosťou zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom obchodných partnerov.

b) Oznamovanie osobných údajov tretím osobám

Lidea je povinný za určitých okolností zdielať osobné údaje obchodných partnerov s tretími osobami, a to v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Medzi takéto tretie osoby patria najmä:

 • správne a obdobné orgány (finančné úrady),
 • finančné inštitúcie (banky, poisťovne),
 • polícia, štátne zastupiteľstvá,
 • externí poradcovia.
 • a podobne

Článok 5: Odovzdávame osobné údaje do krajín mimo EU/EHP?

Osobné údaje obchodných partnerov a ich zamestnancov, spolupracovníkov, členov štatutárnych orgánov obchodných partnerov nie sú odovzdávané do krajín mimo EU a EHP.

Článok 6: Akým spôsobom sú zabezpečené Vaše osobné údaje?

Lidea za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov obchodných partnerov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. Lidea udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracovaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom obchodných partnerov (kontaktných osôb) je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pričom sú tieto osoby viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Článok 7: Ako dlho budeme Vaše osobné údaje spracúvať/uchovávať?

Lidea uchováva osobné údaje obchodných partnerov (kontaktných osôb) iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené, príp. na ochranu oprávnených záujmov Lidea.

Článok 8: Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov a to predovšetkým všeobecné nariadenia EU o ochrane osobných údajov (GDPR) uvádza najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako Lidea používa osobné údaje a aké ma dotknutá osoba práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov;
 • právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov a to poštou alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu,
 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovávaním zo strany Lidea prípadne externých sprostredkovateľov,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov;
 • právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; (Ii) bol odvolaný súhlas s ich spracovaním; (Iii) bolo subjektom údajov oprávnene namietané ich spracovanie; (Iv) boli spracované nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ak (i) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým Lidea neoverí ich správnosť; (Ii) spracovanie je protizákonné; (Iii) ak ich Lidea už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov alebo (iv) subjekt údajov namieta proti ich spracovaniu po dobu, kým EURALIS neoverí, či oprávnené záujmy Lidea prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;
 • právo podať námietky proti spracovaniu osobných údajov v prípade, že sú spracovávané na účely oprávnených záujmov Lidea alebo na účely priameho marketingu zo strany Lidea;
 • právo na prenos, t.j. právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok;
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika; https://dataprotection.gov.sk/uoou/, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že Lidea porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

Ako zamestnanec nášho obchodného partnera si tieto práva uplatňujete u svojho zamestnávateľa, ktorý je povinný nám túto skutočnosť oznámiť.

Článok 9: Dotazy a kontakty

Pokiaľ Vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane práva na prístup a opravu nepresných údajov, alebo iný dotaz, alebo sťažnosť k ich spracovaniu, kontaktujte nás prosím poštou, osobne, telefonicky, alebo emailom.

Lidea Germany GmbH – o.z.

Družstevná 575, Malinovo 900 45, Slovenská republika

Kontaktná osoba: Gabriela Bali Jenčíková

e-mail: gabriela.balijencikova@lidea-seeds.com, tel.: +421 915 747 707

Článok 10: Zmeny zásad o spracovaní osobných údajov

Je možné, že sa tieto zásady Lidea rozhodne zmeniť, alebo aktualizovať. Aktuálne znenie zásad budete mať vždy k dispozícií na webovej stránke